Giảm tuổi sinh học: lý tưởng cho cuộc đời chúng ta!

Ngày đăng: Feb 19, 2016 1:34:32 AM

Nghiên cứu cho thấy rằng tuổi sinh học của bạn là chính xác hơn tuổi đời của bạn, và tin tức tốt lành là tuổi sinh học của bạn có thể trở lại trẻ hơn nếu bạn thực hiện sự lựa chọn lối sống lành mạnh.