Phổi bình thường và giải phẫu lâm sàng

Ngày đăng: Nov 18, 2014 3:23:27 AM

Hệ hô hấp gồm 2 phần: phần dẫn khí và phần trao đổi khí. Đường dẫn khí khởi đầu từ mũi đén tiểu phế quản tận. Phần trao đổi khí bao gồm tiểu phế quản hô hấp, ống phế nang, túi phế nang. Phổi (P) có 3 thùy và chia thành 10 phân thùy. Phổi (T) có 2 thùy vsf chia thành 9 phân thùy. Các rãnh màng phổi chia phổi thành các thùyXem thêm file đính kèm