Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa

Ngày đăng: Jan 14, 2015 3:44:21 AM

Mục tiêu• Biết các chỉ định thích hợp : X quang, Siêu âm,

CT, MRI, X quang can thiệp.

• Đánh giá công việc và vai trò của chẩn đoán

hình ảnh.

• Đọc cơ bản về các cơ quan : thần kinh, phổi,

hệ tiêu hóa và hệ cơ xương khớp.

Xem thêm trong file đính kèm