Mục tiêu
• Biết các chỉ định thích hợp : X quang, Siêu âm,
CT, MRI, X quang can thiệp.
• Đánh giá công việc và vai trò của chẩn đoán
hình ảnh.
• Đọc cơ bản về các cơ quan : thần kinh, phổi,
hệ tiêu hóa và hệ cơ xương khớp.
Xem thêm trong file đính kèm

Ċ
My Lien,
19:44, 13 thg 1, 2015